Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

HISTORIA SZKOŁY 


Okres 1926- 1976 

       W kronice spisanej przez jednego z pierwszych kierowników szkoły p. Władysława Pasternaka już po wojnie ( pierwsza kronika zaginęła) czytamy, że w roku 1925 z nakładów finansowych Zarządu Miejskiego oraz państwa wybudowano gmach szkolny przy ul. Jasnej ( obecnie Waszyngtona) i oddano do użytku w roku szkolnym 1925/26 jako siedzibę Szkole Powszechnej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza. Była to nie tylko jedna z trzech pierwszych szkół w mieście, ale i najnowocześniejsza. Posiadała 8 sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, kancelarię kierownika, salę gimnastyczną, salę przyrodniczą, gabinet fizyczny oraz szatnię. Jednopiętrowy budynek miał wejście od ul. Parkowej. 
      Pierwsze 14- lecie działalności szkoły przypadło w okresie trwania II Rzeczypospolitej Polskiej. Placówka cieszyła się dużą popularnością w środowisku częstochowskim dzięki prowadzonej na wysokim poziomie pracy dydaktycznej i wychowawczej. 
      Głównymi inicjatorami i organizatorami jej działalności byli: p. Sokolski, p. Pasternak i zespól nauczycieli. Dzięki ich pomocy i staraniom szkoła posiadała niezbędne w procesie lekcyjnym pomoce naukowe, a nawet tak atrakcyjne wówczas aparaty: radiowy i filmowy oraz lampę projekcyjną. 
      Liczba uczniów ciągle wzrastała i doszła do liczby 1549 w roku szkolnym 1936/37. Spokojny rytm pracy szkoły przerwał wybuch II wojny światowej. Nastała ponura noc okupacji niemieckiej. Budynek zajęli żołnierze zmotoryzowanej przeciwlotniczej artylerii niemieckiej. Zajęcia szkolne były prowadzone w różnych miejscach: przy Dąbrowskiego 14, III Al. NMP 56, i przy ul. Jasnogórskiej, w połączeniu z innymi szkołami. 
      Z programu nauczania usunięto przedmioty: j.polski, historię, geografię. W odwecie za antypolskie działania okupanta na terenie Częstochowy rozwinęła się akcja tajnego nauczania, do której włączyli się również nauczyciele naszej szkoły. W walce o polskość z rąk okupanta poniosło śmierć troje nauczycieli Szkoły nr 14: Zofia Ormańczyk, p. Władysław Toborowicz, p. Władysław Pikuła. ONI na zawsze pozostaną w naszej pamięci. 
      Po wyzwoleniu Częstochowy w styczniu 1945 roku powoli w bardzo trudnych warunkach zaczęło organizować się szkolne życie. Naukę w szkole rozpoczęło 405 uczniów. Wraz z rozbudową miasta liczba ta ciągle rosła. Mimo trudnych warunków lokalowych praca w szkole przebiegała na trzy zmiany.
      Lata siedemdziesiąte w dziejach naszej szkoły- to okres działań zmierzających do stworzenia lepszych warunków uczącym się dzieciom i młodzieży. 
      Od 1972- 1974 trwała przebudowa i modernizacja budynku szkolnego. Uczniowie otrzymali nadbudowane II piętro oraz dużą ładną salę gimnastyczną. Wzbogacono wyposażenie wnętrza szkoły instalując nowoczesne urządzenia i pomoce naukowe w gabinetach przedmiotowych. 
      W 1975 roku odsłonięto tablicę ku czci nauczycieli poległych z rąk okupanta. Odsłonięto też w holu popiersie naszego patrona Henryka Sienkiewicza, otrzymała również sztandar szkoły który zawsze będzie symbolem szkoły, jej honoru i godności ambitnych, szlachetnych dążeń i trwania w jej życiu polskiego ducha. Szkoła Podstawowa nr 14 była jedną z niewielu szkół w mieście, w której młodzież w 100% działała w harcerstwie. W grudniu 1975r odbyło się w szkole podsumowanie turnieju harcerskiego Mój region na mapie Polski z udziałem ówczesnego ministra oświaty i wychowania Jerzego Kuberskiego i Naczelnika ZHP Jerzego Wojciechowskiego. 
Okres 1992- 1996

      Od stycznia 1992 roku uwzględniając potrzebę dobrego wypełniania zadań ustawy o samorządzie terytorialnym, gmina Częstochowa stała się organem prowadzącym dla 60 przedszkoli i 44 szkół. Wśród nich znalazła się również nasza placówka, otrzymując nazwę Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza.
      System organizacji oświaty w naszym mieście i stawiane zadania szkole, wymagają twórczego zaangażowania nauczycieli, uczniów i rodziców.
      Od trzech lat prowadzona jest innowacja w klasach I, gdzie postępy uczniów oceniane są metodą opisową. Na przestrzeni ostatnich lat uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Przy szkole działał przez okres dwóch lat zespół teatralny pod nazwą "Czternastka". Teatr szkolny wystawił "Zemstę" A. Fredry w reżyserii p. Edwardy Rosińskiej, oglądaną przez władze naszego miasta, rodziców i uczniów oraz uczniów innych szkół.
      Do tradycji szkoły weszły imprezy tzw. "Giełdy Mikołajkowej", organizowane przy współudziale Samorządu Uczniowskiego i Spółdzielni Uczniowskiej.
      W każdym roku w maju obchodzimy "Dzień Patrona Szkoły". Organizujemy wówczas konkursy recytatorskie, plastyczne, wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Młodzież pod opieką polonistów przygotowuje teatralne scenki z wybranych utworów pisarza. Od 2 lat bierzemy udział w Ogólnopolskim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich. Uczniowie uczestniczący w zlotach wracają z nich z garścią nowych wrażeń, wspomnień, nowych przyjaźni. Radość sprawił im osobisty kontakt z aktorami- odtwórcami postaci powieści Sienkiewiczowskich.
      W murach naszej szkoły gościliśmy odtwórcę roli Stasia Tarkowskiego, aktora Tomasza Mędrzyka. Spotkanie pozostawiło wiele miłych wrażeń.
      Uczniowie naszej szkoły nawiązali ścisły kontakt ze szkołami noszącymi imię wielkiego polskiego pisarza, są to szkoły z Łowicza, Turka, Rzerzęczyc, a także z L.O. im. Henryka Sienkiewicza.
      Uroczystości jubileuszowe naszej szkoły, związane z jej 70- leciem, są półmetkiem w obchodzie Roku Sienkiewiczowskiego, roku dającego okazję do ponownego przypomnienia wszechstronnego dorobku twórczego pisarza i jego wielkich zasług dla kraju.
      Na przestrzeni lat uczniowie naszej szkoły rozwijają zainteresowania w istniejących kółkach zainteresowań i dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 
      Matematycy naszej szkoły przygotowują uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych z matematyki. Od 2 lat uczestniczą w konkursie matematycznym "Kangur".
      Z inicjatywy naszych nauczycieli, uczniów i rodziców powstała Młodzieżowa Akademia Życia oraz Szkolne Koło TPD. Opiekunowie i inicjatorzy tych instytucji czynnie włączają się w pracę opiekuńczo- wychowawczą. Od czterech lat szkoła uczestniczy w organizowaniu uczniom naszej szkoły i środowiska "Akcji Lato" i " Akcji Zima".
      Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć szkoły, które powstały dzięki dzieciom, rodzicom, nauczycielom i przyjaciołom naszej szkoły. W naszej szkole w roku szkolnym 1995/96 pracuje 38 pedagogów, a w 21 oddziałach uczy się 505 dziewcząt i chłopców. W tym okresie kieruje  szkołą pani dyr. Zofia Ciszek.


Okres 1996- 2000

      Od jubileuszu szkoły upłynęło już 5 lat. Obecnie wchodzimy w 75- lecie szkoły. W ciągu tych 5 lat wiele się w naszej szkole zmieniło. Możemy się poszczycić się wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, otwartą na wyzwania XXI wieku. Dzięki środkom jakie otrzymaliśmy z Urzędu Miasta udało nam się przeprowadzić remonty- likwidacja wilgoci starego budynku, wygospodarowanie nowych pomieszczeń salki gimnastyki korekcyjnej. Od roku działa w naszej szkole Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka" z sekcją tenisa stołowego, badmintona i gimnastyki korekcyjnej. Wzbogaciliśmy się o profesjonalny sprzęt do korekcji.
      Ponieważ obecnie w naszej szkole uczy się ponad 300 uczniów, warunki nauki i pobytu dzieci w szkole znacznie się poprawiły. Każda klasa posiada swoja salę lekcyjną wyposażoną w telewizor i wideo. Nasza praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przynosi wymierne efekty. Szkoła stwarza warunki do indywidualnego rozwoju jednostki, spełnia oczekiwania rodziców, nauczycieli i uczniów. Daje szanse rozwoju zdolności, umiejętności i talentów, czego dowodem jest ogromna ilość osób biorących udział w różnorodnych poczynaniach środowiska. Przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie w atmosferze bezpieczeństwa.
      Realizujemy program "STOP BEZ PRZEMOCY", którego byliśmy współautorami oraz program :Bezpieczne miasto". Obecnie włączamy się bardzo aktywnie w realizację programu "Bezpieczna Częstochowa" pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. 
Okres 2001- 2005

     W roku 2005 obchodzić będziemy osiemdziesiątą rocznicę istnienia naszej placówki oświatowej i z tej okazji odbędą się uroczystości jubileuszowe. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat w szkole wiele się wydarzyło i zmieniło. Widoczne są efekty starań zmierzających do polepszenia warunków pracy i nauki - uczniów i nauczycieli. Korzystając z pomocy wielu sponsorów oraz pracy rodziców wzbogaciliśmy bazę szkoły. Tak więc została utworzona pracownia komputerowa na 15 stanowisk z zapewnieniem dostępu do Internetu. Zakupiliśmy również nowe meble biurowe i szkolne, sprzęt AGD do kuchni. 
     Na skutek zmniejszającej się liczby dzieci mogliśmy wygospodarować niezależnie funkcjonującą jadalnię szkolną. 
      Szczycimy się dobrymi wynikami naszych uczniów osiąganymi w sprawdzianach zewnętrznych (sprawdziany dla szóstoklasistów). Średnie wyniki naszej szkoły przewyższają średnią obliczoną dla województwa śląskiego. Nasi uczniowie są finalistami i laureatami wielu konkursów organizowanych na szczeblu międzyszkolnym. Szczególne osiągnięcia odnotowujemy w zakresie matematyki i plastyki, a uczniowie są wyróżniani na poziomie ogólnopolskim. 
      Nauczyciele dokładają wszelkich starań w tworzenie dobrego wizerunku szkoły w środowisku oraz w kultywowanie tradycji "szkoły sienkiewiczowskiej", czyli szkoły twórczej i przyjaznej uczniowi. Taką właśnie opinię otrzymaliśmy od organu prowadzącego szkołę, a przyczyniły się do niej również wypowiedzi rodziców zamieszczone w mediach. W 2004 roku nasza placówka otrzymała "Certyfikat nr 375 Szkoły z Klasą". 
     Jako szkoła szczycimy się udaną współpracą z rodzicami i instytucjami sponsorującymi, które wspierają nas finansowo, a tym samym zapewniają środki umożliwiające organizację imprez i uroczystości na wysokim poziomie. 
      Do programu wychowawczego szkoły został włączony program autorski "Wychowanie przez turystykę", który zainteresowania dzieci prowadzi w dobrym kierunku, pożytecznie organizuje wolny czas, a tym samym zapobiega przejawom patologii. Priorytetem "Programu Profilaktyki Szkoły" jest promocja zdrowia, bezpiecznego stylu życia, opieka nad dziećmi mającymi trudności w nauce, wspieranie uczniów zaniedbanych materialnie. Szkoła nastawiona jest na wyszukiwanie talentów. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych oraz świetlicowych. Dzięki współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi oświatę osiągamy bardzo dobre wyniki dydaktyczne. Miernikiem tego niech będzie fakt, iż nasi absolwenci otrzymawszy solidne przygotowanie w szkole podstawowej, wybierają najlepsze licea oraz licznie trafiają na najlepsze wyższe uczelnie w całej Polsce. 
      Nasze zabiegi i starania w zakresie wychowywania dzieci, klimat szkoły, porozumienie z rodzicami, ciągłe opracowywanie coraz ciekawszych metod wychowawczych powodują, że szkoła wolna jest od wszelkich przejawów patologii, takich jak narkomania czy alkoholizm. 
      SP 14 jest znana w środowisku oświatowym jako placówka organizująca uroczystości szkolne i imprezy środowiskowe na bardzo wysokim poziomie: organizacyjnym, artystycznym, wychowawczym. W tym roku, jako jedyna szkoła w naszej gminie podjęliśmy starania o uzyskanie "Certyfikatu Śląskiej Szkoły Jakości", w zakresie obszaru "Kształcenie". Zdobycie owego certyfikatu, dla całej społeczności szkolnej, jest wyzwaniem, które motywować nas będzie do starań zmierzających ku realizacji wyznaczonego celu. Ich ukoronowaniem będzie uzyskanie certyfikatu.