Jesteś tutaj: Start / Misja i wizja szkoły

Misja i wizja szkoły

MISJA

 

        Szkoła w życiu młodego człowieka jest miejscem szczególnym, bo właśnie tutaj zdobywa to, co do życia jest mu niezbędne, czyli wiedzę oraz umiejętność funkcjonowania w grupie społecznej. My- pracownicy szkoły jesteśmy tego w pełni świadomi, dlatego jako cel nadrzędny naszej pracy stawiamy sobie wszechstronność rozwoju naszych uczniów. Traktujemy ją w ten sposób, iż: wychowanie, nauczanie i kształcenie umiejętności stanowią nierozerwalną całość. Każdego dnia pracujemy nad rozwijaniem twórczych zdolności dzieci, a równocześnie troszczymy się o ich bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę nauki.


      Systematyczna współpraca wychowawców z pedagogiem zaowocowała tym, że szkoła jest wolna od wszelkich patologii. Jej kameralność powoduje, że uczeń nie jest tu anonimowy, a w sytuacji ewentualnego zagrożenia są podejmowane natychmiastowe działania prewencyjne. Chcąc ustrzec dzieci przed patologią i złym wpływem środowiska zagospodarowujemy im czas pozalekcyjny organizując koła zainteresowań i zajęcia sportowe. W ramach codziennej pracy wychowawczej podejmujemy zadania zmierzające do zapobieżenia szerzącej się w życiu agresji. Tłumaczymy istotę godności człowieka i jego prawa do godnego życia: uczymy szacunku i przypominamy o cennych wartościach, aby życie stawało się lepsze. Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie sukcesu wychowawczego nie jest możliwe bez udziału rodziców, dlatego zabiegamy o ich współdziałanie ze szkołą i zapraszamy do tworzenia wspólnych przedsięwzięć. Staramy się być doradcami i pomocnikami rodziców w wychowywaniu ich dzieci, ale mamy na uwadze ten fakt, że największe i pierwotne prawo, a także obowiązek wychowywania należą właśnie do nich.


         Równie ważnym jak wychowanie aspektem pracy naszej szkoły jest nauczanie. Chcemy dostarczyć naszym uczniom takiej wiedzy, by pozwoliła im ona świetnie funkcjonować w warunkach współczesnego świata. Tak więc, kładziemy nacisk na wykorzystanie wiedzy w praktycznym działaniu. Wychodząc na przeciw największym, a zarazem najbardziej podstawowym wymaganiom współczesności, postawiliśmy na naukę języków i obsługę komputera. Języka angielskiego dzieci uczą się od klasy zerowej, a języka niemieckiego od klasy czwartej. Zajęcia z informatyki prowadzone są od klasy piątej. Utrzymując wysoki poziom nauczania dostosowujemy treści programowe, metody i formy pracy do możliwości uczniów. W celu podniesienia efektywności nauczania nauczyciele wciąż doskonalą umiejętności, by przekazać dzieciom swoje doświadczenia, rozbudzić w nich dociekliwość poznawczą, nauczyć aktywności i otwartości na to, co objawi im świat. Zdając sobie sprawę, że celem nauczania jest solidna i poparta efektami wiedza, stwarzamy naszym uczniom możliwość sprawdzenia jej i pochwalenia się nią w różnych konkursach na terenie szkoły i poza szkołą. W ten sposób uczymy: celowości zdobywania wiedzy, zasad zdrowej rywalizacji, doświadczania sukcesu lub porażki. 


         W codziennej pracy nad uczeniem i wychowywaniem dzieci pamiętamy o patronie naszej szkoły i o naszej względem niego powinności. Henryk Sienkiewicz pisał "ku pokrzepieniu serc", pokazując ludziom swojej epoki sens życia, radość i nadzieję. Idąc śladem tego wielkiego człowieka "krzepimy" serca naszych małych podopiecznych i pokazujemy im najlepsze strony życia. Żywimy nadzieję, że nasi uczniowie w przyszłości osiągną sukces i sławę (niektórzy może nawet na miarę naszego Noblisty), która przyniesie Polsce rozgłos w jednoczącej się Europie. WIZJA

 

         Każdy uczeń w naszej szkole ma równe szanse wszechstronnego rozwoju. Wszystkie nasze dzieci są w równej mierze uczone i wychowywane. Każdego dnia staramy się, aby zdobywanie wiedzy było dla nich radością, a solidne, konsekwentne i mądre wychowanie zaowocowało umiejętnością rozumienia świata. Tak więc, wychowujemy naszych uczniów w duchu najcenniejszych wartości moralnych: sprawiedliwości, tolerancji, solidarności, poszanowania drugiego człowieka. Nasze wychowawcze starania opierają się na tworzeniu silnego poczucia więzi ze szkołą, środowiskiem lokalnym i regionem. Wytrwale i konsekwentnie zabiegamy o włączanie się rodziców do wszelkich czynności wychowawczych, traktując ich jako pomocników, współtwórców i przyjaciół szkoły. Naszych absolwentów widzimy jako samodzielnych i otwartych na świat nastolatków, którzy w dalszych etapach kształcenia z pożytkiem dla siebie i innych, wykorzystają zdobytą u nas wiedzę i umiejętności. Nasze codzienne starania zmierzają ku temu, by uczniowie z odwagą wkroczyli w dorosły świat, a z sentymentem wspominali to miejsce, w którym wiedzę o życiu zdobywali od podstaw.