Szkolny konkurs plastyczny

Drodzy Uczniowie!

14 lutego obchodzimy święto zakochanych, z tej okazji w naszej szkole organizowany jest konkurs na najciekawszą kartkę walentynkową!
Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów SP nr 14 w Częstochowie, nagrody gwarantowne! 
Prace konkursowe należy przynieść do świetlicy szkolnej w terminie do 12 lutego 2021roku. Kartka walentynkowa powinna zawierać imię, nazwisko i klasę, do której chodzi uczestnik konkursu.
 

 

CELE KONKURSU:

  • rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej dziecka;
  • kształcenie ekspresji twórczych;

  • inspirowanie do różnorodnych technik plastycznych,

  • prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

UCZESTNICY:

Uczniowie klas I – VIII SP NR 14 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie

2. Forma pracy i rozmiar są dowolne, a wszelkie ramy powinna wyznaczać tylko wyobraźnia i kreatywność młodych twórców.

3. Konkurs rozpoczyna się 01.02.2021 roku i trwa do 12.02.2021 roku.

4. Niedotrzymanie terminu przewidzianego w punkcie 3. skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu.

5. Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w wyznaczonym terminie.

6. Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.

7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy i wizerunku do celów związanych z konkursem.

8. Praca musi być opisana według karty zgłoszenia będącej załącznikiem do Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przynieść wraz z pracą do świetlicy. Brak karty zgłoszenia jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z konkursu

9. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: pomysłowość i inwencja twórcza,

oryginalność, dobór materiałów i elementów zdobniczych, zgodność z tematem konkursu, stopień trudności wykonania, estetyka wykonania pracy.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 15.02.2021.O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni za pomocą strony http://sp14.edu.czestochowa.pl/ Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

mgr Agnieszka Ryś-Zgardowska i mgr Katarzyna Mucha.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!