Oceny z zachowania

Ocena zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 14 w Częstochowie

 

I  Postanowienia ogólne

 

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia

- postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności

- dbałość o honor i tradycje szkoły

- dbałość o piękno mowy ojczystej

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

- okazywanie szacunku innym osobom

- przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności

 

2.  Ocenę zachowania ustala się przy klasyfikacji półrocznej i końcoworocznej według następującej skali ocen:

 

- zachowanie wzorowe - wz

- zachowanie bardzo dobre - bdb

- zachowanie dobre - db

- zachowanie poprawne - pop

- zachowanie nieodpowiednie - ndp

- zachowanie naganne – ng

 

3. Podstawą do wystawienia oceny z zachowania ucznia jest:

- zapis w dzienniku lekcyjnym dotyczący pilności i systematyczności w wykonaniu obowiązków szkolnych

- samoocena uczniów dokonywana pod koniec półrocza na zajęciach z wychowawcą

- pisemna propozycja oceny dokonana przez nauczycieli uczących w klasie

- zeszyt pochwał i uwag,

- ocena grupy

 

4. Zachowanie ucznia oceniane jest w pięciu obszarach:

 

Obszar

Charakterystyka

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

 

▪ frekwencja, spóźnienia

▪ przygotowanie do lekcji, odrabianie zadań domowych

▪ pracowitość, stosunek do nauki

▪ przestrzeganie obowiązków ucznia

▪ sumienność i poczucie odpowiedzialności

▪ wywiązywanie się ze zobowiązań

▪ dotrzymywanie ustalonych terminów

II. Kultura osobista i postawa moralna ucznia

 

▪ kultura słowa

▪ takt, życzliwość wobec innych

▪ zachowanie stosowne do okoliczności

▪ uczciwość, prawdomówność

▪ szacunek dla innych osób

▪ szacunek dla pracy innych

▪ szacunek dla mienia publicznego i prywatnego

III. Rozwój własnych zainteresowań i zdolności

▪ aktywny udział w szkolnych kołach zainteresowań

▪ osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, sportowych,   

  artystycznych i innych

IV. Dbałość o zdrowie i wygląd zewnętrzny

▪ postawa wobec nałogów i uzależnień

▪ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa

▪ odpowiedni strój

V. Postawa społeczna ucznia

▪ pełnienie funkcji w klasie lub szkole

▪ praca na rzecz szkoły lub klasy

▪ udział w organizacji imprez szkolnych lub klasowych

  udział w akcjach charytatywnych

 

 

 

 

 Ocenianie bieżące

 

1. Zachowanie uczniów w szkole ocenia się za pomocą metody punktowej.

 

2. W ciągu całego półrocza uczeń może otrzymywać za swoje zachowanie punkty dodatnie lub ujemne.

 

3. Punkty dodatnie i punkty ujemne może przyznawać każdy nauczyciel uczący w szkole wpisując informacje do klasowego zeszytu pochwał i uwag.

 

4.Jeżeli w danej kategorii ilość przyznawanych punktów mieści się w określonych granicach, wówczas osoba dokonująca wpisu musi podać, ile punktów przyznała uczniowi.

 

5. Uczniowie dbają, aby wychowawcy zapisywali pozytywne uwagi świadczące o ich zaangażowaniu.

 

6. Na początku I półrocza uczeń otrzymuje zaliczkowo 200 punktów.

 

7. Liczba punktów na początku II półrocza uzależniona jest od oceny z zachowania za I półrocze według następującej zasady:

- wzorowe :240 punktów

- bardzo dobre :220 punktów

- dobre :200 punktów

- poprawne :180 punktów

- nieodpowiednie :160 punktów

- naganne :140 punktów.

 

Kategoria I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 

 

 

Kategoria

 

Punkty

Opis zachowania

Ia

+5

100% frekwencji za półrocze

I b

+5

Wszystkie nieobecności usprawiedliwione za półrocze

I c

+5

Punktualne uczęszczanie na zajęcia szkolne  (brak spóźnień) za półrocze

I d

-1

Każde spóźnienie, brak dzienniczka ucznia, brak zeszytu do korespondencji

I e

-5

Nieusprawiedliwiona nieobecność za każdy dzień (pozostawienie nieusprawiedliwionego dnia, nie wagary)

I f

-3

Niewykonywanie poleceń nauczyciela – brak pracy na lekcji

I g

-3

Niewykonywanie obowiązków dyżurnego

I h

-3

Przeszkadzanie na lekcji (w tym np. sygnał dźwiękowy telefonu)

I i

-5

Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji np. bieganie, jedzenie, zabawa przyniesionymi przedmiotami, rzucanie przedmiotami itd.

I i

-5

Używanie na lekcji telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego

I k

-7

Niewywiązanie się z przyjętego na siebie zobowiązania

I l

-5

Niedotrzymanie terminu dostarczenia zgody rodzica, usprawiedliwienia itp.

I ł

-10

Wychodzenie poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw

I m

-5

Nieodpowiednie zachowanie podczas przerw (np. nieuzasadnione przebywanie na niewłaściwym piętrze lub w toalecie, szatni itp.)

In

-2

Brak zmiany obuwia

Io

-10

Wagary (całodniowa nieobecność)

Ip

-5

Ucieczka z jednej lekcji

Ir

Od -5 do -50

Inne wykroczenia przeciw regulaminowi szkoły

 

Kategoria II. Kultura osobista i postawa moralna ucznia

Kategoria

 

Punkty

Opis zachowania

II a

 od 0 do +20

Przejawianie wysokiego poziomu kultury osobistej - wychowawca przyznaje raz w półroczu (bezwzględne przestrzeganie wszystkich zasad kulturalnego zachowania)

II b

-10

Aroganckie odzywanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły

II c

-5

Agresja słowna (ubliżanie, dokuczanie, wyśmiewanie, wulgaryzmy)

II d

-10

Agresja fizyczna (popychanie, zaczepianie, kopanie)

II e

od -10 do -20

Używanie siły fizycznej (udział w bójce)

II f

-15

Kłamstwo, oszustwo lub fałszerstwo (ściąganie)

II g

-5

Nieuszanowanie cudzej własności

II h

-5

Zaśmiecanie szkoły lub jej otoczenia

II i

-10

Niewłaściwe zachowanie w czasie uroczystości, wyjść i wycieczek szkolnych

II j

od-10 do -30

Świadome niszczenie mienia szkolnego lub rzeczy innych osób plus zwrot kosztów przez rodzica lub opiekuna prawnego

II k

od -20 do -30

Kradzież lub zawłaszczenie (np. nie oddanie pożyczonych przedmiotów w tym książek z biblioteki)

II l

-30

Nagrywanie głosu lub wizerunku innej osoby bez jej wiedzy lub zgody

II ł

-50

Wykorzystywanie aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, Internetu do tworzenia publikacji naruszających godność innych osób

II m

od -20 do -50

Zorganizowana przemoc (np. wyłudzanie pieniędzy, przedmiotów, odrabiania prac domowych, napaść, zastraszanie)

II n

+5

Odpowiednie reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach

II o

-5

Podżeganie do przemocy lub kibicowania aktom przemocy

 

od -5 do -15

Naganne zachowanie w drodze do lub ze szkoły

II p

od -5 do -20

Brak poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych: godło, sztandar, tablic pamiątkowych, pomników

II r

+5

Dbałość o estetykę otoczenia (np. sprzątanie śmieci na korytarzu – dobrowolnie – nie po sobie)

II s

od -5 do -10

Niewłaściwe zachowanie w bibliotece, świetlicy, jadalni, toalecie, szatni

 

Kategoria III. Rozwój własnych zainteresowań i zdolności

Kategoria

 

Punkty

Opis zachowania

III a

+5 (50 -75% obecności) +10 (75-100% obecności)

Aktywny udział w kołach zainteresowań (pochwałę wpisuje nauczyciel prowadzący zajęcia

pod koniec półrocza)

III b

+10

Udział w konkursie przedmiotowym (za każdy etap)

III c

od +5 do +10

Udział w szkolnych konkursach i zawodach sportowych międzyszkolnych

III d

+15

Udział w miejskich, powiatowych, regionalnych i wojewódzkich konkursach i zawodach sportowych

III e

+20

Udział  w ogólnopolskich konkursach i zawodach sportowych

III f

+ 30

Za tytuł finalisty lub laureata konkursu

 

Kategoria IV. Dbałość o zdrowie i wygląd zewnętrzny

Kategoria

 

Punkty

Opis zachowania

IV a

-5

Niewłaściwy strój w tym: brak odświętnego (estetycznego)  stroju w czasie wyjść i uroczystości szkolnych

IV b

+5

Za właściwy strój (odświętny, estetyczny) w czasie wyjść i uroczystości szkolnych

IV c

-7

Makijaż, farbowanie włosów, malowanie paznokci, noszenie okazałej biżuterii, tatuażu, skąpego stroju: obcisłych i zbyt krótkich spodenek, spódnic, bluzek przezroczystych, z dużym dekoltem lub odsłaniających brzuch itp.

IV d

-30

Palenie papierosów

IV e

-50

Picie alkoholu i używaniu innych środków odurzających

IV f

od -5 od -10

Niebezpieczne zachowanie np. bieganie po korytarzach czy popychanie na schodach itp.

IV g

od -10 do -30

Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów (np. ostrych narzędzi, petard, laserów, zapalniczek) lub substancji

IV h

+10

Za brak punktów ujemnych w tej kategorii za półrocze

 

Kategoria V. Postawa społeczna ucznia

Kategoria

 

Punkty

Opis zachowania

V a

+10

Efektywne pełnienie funkcji w klasie (punkty przyznaje się raz na półrocze)

V b

+20

Efektywne pełnienie funkcji w szkole (punkty przyznaje się raz na półrocze)

V c

+10

Aktywny udział w imprezie szkolnej

V d

+5

Aktywny udział w imprezie klasowej

V e

 od +1 do +5

Praca na rzecz klasy, szkoły (za każdą wykonaną pracę)

V f

od +5 do +10

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz

V g

od +1 do +10

Systematyczna pomoc koleżeńska (punkty przyznaje się raz na półrocze)

V h

 od +1 do +5

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej lub klasowej

V i

 od +1 do +8

Udział w akcjach charytatywnych, kiermaszach, festynie itp. (max. 8 pkt. za jedną akcję)

V j

 od +1 do +8

Udział w różnych akcjach, kiermaszach, festynie poprzez przyniesienie darów (max. 8 pkt. za jedną akcję)

 

 

III Tryb ustalania oceny zachowania ucznia

 

1.

 

I półrocze - 200 punktów + punkty  uzyskane przez ucznia + punkty z samooceny + średnia punktów przyznanych przez klasę + średnia punktów przyznanych przez nauczycieli uczących.

 

II półrocze - liczba punktów uzależniona od oceny z zachowania za I semestr  + punkty  uzyskane przez ucznia + punkty z samooceny + średnia punktów przyznanych przez klasę + średnia punktów przyznanych przez nauczycieli uczących.

 

2.

 

Ocena

Suma punktów

Limit ilości punktów ujemnych w semestrze

wzorowe

311 i więcej

do 15

bardzo dobre

251-310

do 35

dobre

191-250

do 60

poprawne

111-190

do 100

nieodpowiednie

51-110

-

nagana

50 i mniej

-

 

  1. W przypadku przekroczenia limitu punktów ujemnych obniża się ocenę do takiej, która nie wykracza poza limit ilości punktów ujemnych.

 

  1. Rada Pedagogiczna może zdecydować o wystawieniu wyższej oceny z zachowania, pomimo przekroczenia limitu punktów ujemnych, pod warunkiem, że uczeń zgromadził wysoką sumę punktów dodatnich, a punkty ujemne przyznane były za drobne przewinienia.

 

                                                              IV Samoocena, ocena klasy, ocena nauczycieli

 

  1. Pod koniec każdego półrocza uczeń dokonuje samooceny zachowania  według następującego wzoru:

 

 wzorowe :10 pkt                           poprawne: - 5 pkt.

bardzo dobre : 5 pkt                       nieodpowiednie: - 10pkt.

dobre: 0 pkt.                                   naganne: - 15pkt.

 

  1. Pod koniec każdego półrocza uczniowie dokonują oceny zachowania kolegów z klasy według następującego wzoru:

 

 

wzorowe :10 pkt                            poprawne: - 5 pkt.

bardzo dobre : 5 pkt                       nieodpowiednie: - 10pkt.

dobre: 0 pkt.                                   naganne: - 15pkt.

 

  1. Pod koniec każdego półrocza nauczyciele dokonują oceny zachowania uczniów według następującego wzoru:

 

 

wzorowe :20 pkt                           poprawne: - 5 pkt.

bardzo dobre : 10 pkt                    nieodpowiednie: - 10pkt.

dobre: 0 pkt.                                  naganne: - 15pkt.