Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców

 

 1. Wpłaty na obiady przyjmowane są na konto bankowe szkoły podane poniżej.  
 2. Opłat za obiady należy dokonywać do 5 dnia każdego miesiąca.
 3. Koszt jednego posiłku wynosi 3,30 zł
 4. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat nie będzie możliwości korzystania z obiadów płatnych.
 5. Warunkiem dokonania odpisu jest zgłoszenie w pierwszym dniu   nieobecności dziecka osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły. Wszystkie odpisy będą automatycznie przechodziły na następny miesiąc.
 6.  Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 7.  Rezygnację korzystania z posiłków należy zgłosić do intendenta  najpóźniej do 25 dnia poprzedniego miesiąca.
 8. Podczas wydawania obiadów zabrania się przebywania w pomieszczeniu stołówki osobom  niespożywającym posiłków.
 9. Każdy uczeń korzystający ze stołówki szkolnej powinien dbać o bezpieczeństwo swoje i innych w drodze do stołówki: ustawić się   w kolejce do stołówki, nie przepychać się, słuchać poleceń nauczyciela dyżurującego.
 10.  Zabronione jest wnoszenie do stołówki szkolnej okryć wierzchnich i plecaków.
 11.  Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący lub wychowawca klasy.
 12.  Naczynia po spożyciu posiłku uczniowie odstawiają w wyznaczone miejsce.
 13.  Za szkody spowodowane w stołówce szkolnej odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
 14.  Za niewłaściwe zachowanie podczas obiadu uczeń otrzymuje pisemne upomnienie w zeszycie uwag.  Za rażące naruszanie regulaminu stołówki będzie stosowany system kar zgodny ze Statutem Szkoły.

 Obiady dla uczniów wydawane są podczas dużych przerw 
w następujących godzinach: 11.30 do 11.45  oraz 12.30 do 12.45.

 Uczniowie klas młodszych korzystają z obiadów w trakcie ustalonej przerwy na posiłek pod opieką wychowawcy klasy.

 

KONTO BANKOWE SZKOŁY: 

62 1030 1104 0000 0000 9314 4001